Welcome Note of Ondřej Peterka

In the year 2000, my partners and I launched the PETERKA & PARTNERS law firm in Prague, Czech Republic. Over time we developed an ambitious idea - to create an integrated regional law firm, which at first seemed almost impossible. However, after years of dedication and hard work, we became a strong alternative to the global giants and local law firms active in the CEE region through their networks or best friends.

MORE

Политика за защита на личните данни на ПЕТЕРКА & ПАРТНЬОРИ

Офисите на ПЕТЕРКА & ПАРТНЬОРИ в Прага, Братислава, Киев, София, Букурещ, Москва, Варшава, Минск и Будапеща са съвместни администратори на лични данни (наричани по-долу заедно „ПЕТЕРКА & ПАРТНЬОРИ“, „ние“ и/или „нас“).

Когато администрираме и обработваме лични данни („лични данни“), ние прилагаме ОРЗД. В зависимост от случая, ние прилагаме също съответното национално законодателство, както и професионални и етични правила, свързани с нашата дейност в страните, където имаме офиси.

Ние включваме контактите в нашата база данни, за да можем да им изпращаме покани за нашите събития, бюлетини, правни известия и/или друга информация. Ние смятаме това за полезно за тях и използваме контактите за други цели, посочени по-долу.

Въпреки това, субектите на данни имат право да променят или уточнят своите данни за контакт, да изберат/актуализират какви съобщения искат да получават от нас, а също така могат изцяло да откажат да получават нашите съобщения.

По-долу можете да намерите кратка информация относно:

 • какви лични данни събираме,
 • целите, за които се използват личните данни, и правното основание за това,
 • лица, които имат достъп до личните данни,
 • правата и гаранциите, които ОРЗД предоставя на субектите на данни.

ПЕТЕРКА & ПАРТНЬОРИ събира следните данни за субектите на данни:

 • име и фамилия,
 • обръщение,
 • длъжност,
 • телефонен номер/номера,
 • имейл адрес/адреси,
 • други данни, които могат да бъдат необходими в определени случаи или свързани с предоставянето на правни услуги (например адрес, дата на раждане, информация, необходима за спазване на задълженията във връзка с противодействието на изпирането на пари (националност, номер на лична карта и/или номер на паспорт, номер на картата за пребиваване, и други) или други данни, които субектите на данни решат да споделят с нас.

Личните данни се използват за:

 • предоставяне на нашите правни услуги;
 • изпълнение на законови задължения въз основа на споразумения или други уговорки и закони;
 • управление и координиране на нашите взаимоотношения с нашите клиенти, потенциални клиенти и бизнес партньори;
 • отговаряне на въпроси или искания на субектите на данни;
 • изискване на обратна връзка за нашите оферти и друга информация или комуникация, включително относно правните услуги, които предоставяме;
 • предоставяне на правни известия, брошури, публикации на ПЕТЕРКА & ПАРТНЬОРИ, покани за нашите събития, както и представяне на специални оферти за нашите услуги; и;
 • за други легитимни бизнес цели, включително развитие на нашата бизнес дейност, взаимоотношения с нашите клиенти, потенциални клиенти, бизнес партньори и съдействащи лица и организации, предоставяне на информация на клиентите за нашите услуги, защита на интересите на нашите офиси, защита на интересите на нашите клиенти, изпълнение на задължения, наложени ни от приложимото законодателство или от съответните органи, ако това е оправдано съгласно законите за извършване на адвокатска професия в страната, в която ние работим.

Ако субект на данни откаже да ни предостави някои или всички лични данни, необходими за съответната цел, посочена по-горе, ние може да не сме в състояние да предоставим съответната услуга (например да даваме правни консултации) или да изпълняваме съот-ветните законови изисквания (например да дадем възможност на съответния субект на данни да упражни правата си съгласно ОРЗД).

Ние обработваме лични данни въз основа на легитимни интереси, преследвани от ПЕТЕР-КА & ПАРТНЬОРИ за извършване на нашата дейност, за изпълнение на споразумение, по което субектът на данните е страна, за да предприемем стъпки по искане на субекта на данни преди сключване на споразумение и/или за спазване на законовите задължения (например изпълнение на задължения във връзка с противодействието на изпирането на пари, предоставяне на информация на надзорните органи и други) ние обработваме спе-циални категории лични данни, когато обработването на тези данни е необходима за създаването, упражняването или защитата от съдебни искове (наши или тези на нашите клиенти). Обикновено не обработваме лични данни, свързани с наказателни присъди и престъпления; такова обработване обаче може да е необходимо във връзка с естеството на предоставяните от нас правни услуги. Такова обработване би било оправдано съгласно законите за извършване на адвокатска професия на страната, в ние която работим. Въпре-ки че обикновено ПЕТЕРКА & ПАРТНЬОРИ не обработва данни въз основа на съгласието на субектите на данни, все пак това правно основание за обработване на данни също е въз-можно да се приложи в някои случаи.

Получаваме лични данни директно от субекта на данните, от други лица, включително от нашите клиенти, потенциални клиенти, бизнес партньори, сътрудничещи дружества или лица. Също така получаваме лични данни от публично достъпни източници или публични органи при предоставянето на правни услуги на нашите клиенти и защита на техните инте-реси.

ПЕТЕРКА & ПАРТНЬОРИ съхранява данните като цяло за не повече от 25 години, когато такъв период може да бъде оправдан или за по-кратък период, когато това се изисква от приложимото законодателство (например офисът на ПЕТЕРКА & ПАРТНЬОРИ в София съх-ранява лични данни, обработени за изпълнение на задълженията относно противодейст-вието на изпирането на пари в продължение на 5 години) или когато легитимният интерес изисква по-кратък срок. В последния случай, когато има индикация(и) за потенциална(и) правна(и) претенция(ии) или отговорност, срокът ще бъде съответно удължен. Когато об-работването се основава на съгласието на субекта на данните, данните ще се съхраняват, докато има валидно съгласие за обработването.

Данните са достъпни за тези клонове на ПЕТЕРКА & ПАРТНЬОРИ, за техния мениджмънт, служители и договорни партньори, които се нуждаят от тях за изпълнение на законови задължения, за предоставяне на техните услуги и/или за извършване на тяхната бизнес дейност. Терминът „договорни партньори” означава доставчици, които, въз основа на търговски споразумения с ПЕТЕРКА & ПАРТНЬОРИ, участват в предоставянето на правни услуги на клиенти на ПЕТЕРКА & ПАРТНЬОРИ. Терминът също така означава доставчици на услуги в полза на ПЕТЕРКА & ПАРТНЬОРИ или някой от неговите клонове с цел изпълнение на договорни и правни задължения (като данъчни консултанти, счетоводители, доставчи-ци на ИТ услуги, обслужващи организации и всички други дружества от групата на ПЕТЕРКА & ПАРТНЬОРИ).

Въз основа на приложимото законодателство или по искане на публични органи, данните могат да бъдат достъпни и за публични органи.

Чрез свързване с ПЕТЕРКА & ПАРТНЬОРИ по електронната поща на адрес personalprivacy@peterkapartners.com, субектите на данни могат да упражняват следните права, предоставени от ОРЗД, по-точно:

 • да поискат достъп до техните лични данни, което означава, че субектите на данни имат право да поискат информация за това дали ние обработваме личните им дан-ни и да изискат копия от личните данни. Съществуват обаче някои изключения, ко-ето означава, че субектите на данни не винаги могат да получават цялата информа-ция, която ние обработваме;
 • да поискат коригиране на личните им данни, ако субектите на данни считат, че лич-ните данни са неточни или непълни;
 • да поискат изтриване на личните им данни от нашата база данни при определени обстоятелства (например, когато личните данни вече не са необходими за посоче-ните цели, личните данни са обработвани незаконно и т.н.). Ние не можем да изт-риваме лични данни, които по закон сме длъжни да пазим;
 • да отменят (оттеглят) съгласието си за обработване на личните данни. Това няма да повлияе на законосъобразността на обработването, основаващо се на съгласие преди неговото оттегляне;
 • да поискат ограничаване на обработването на личните им данни, което означава, че субектите на данни могат да ограничат начина, по който ние използваме личните им данни, ако субектът на личните данни е загрижен за точността на личните данни или как личните данни се използват. Все пак ще можем да използваме ограничени данни при определени обстоятелства (например лични данни, необходими за съ-дебни искове или за защита на правата на други субекти на данни);
 • да поискат предаване на личните им данни на друг администратор, когато личните данни са предоставени от субекта на данните и личните данни се съхраняват по електронен път;
 • да възразят срещу обработването на личните им данни, в който случай ние ще спрем да използваме личните данни за тази цел, освен ако нямаме преимуществе-ни легитимни основания за това. Субектите на данни винаги имат право да възра-зят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг.

В случай че ние, по искане на субект на данни, изтрием личните му/ѝ данни от нашата ба-за данни, ние ще съхраняваме само информацията, която може да е необходима за защи-та на нашите легитимни интереси, както е посочено по-горе, или за публични органи.

Ако от нас се изисква да предаваме лични данни на друг администратор, да коригираме данните или да предоставяме достъп до лични данни, ние може първо да изискаме до-пълнителна информация, за да проверим самоличността на субекта на данните.

Ние съхраняваме предоставените поверителни данни и информация, по-специално в съответствие със законите, регулиращи адвокатската професия в страните, в които се на-мират нашите офиси, нашия Етичен кодекс и договорните споразумения. Ние не търгуваме с данни и не ги правим търговски достъпни за каквито и да било трети страни.

Лични данни могат да бъдат предавани в трети страни, където се намират офисите на PETERKA & PARTNERS, а именно в Русия, Беларус и Украйна. В такива случаи предаването е предмет на подходящи гаранции (например стандартни договорни клаузи).

Въведохме организационни, административни, технически и физически мерки за защита на данните от разкриване на трети страни, като например използване на потребителски имена и пароли за защита на личните данни, съхранявани в електронна форма, и предот-вратяване на неоторизиран достъп до носители на данни чрез съхраняване на данни в заключени шкафове, до които имат достъп само упълномощени лица.

Ако субектът на данни е на мнение, че неговите/нейните права, свързани със защитата на личните му/ѝ данни, са били нарушени, той/тя може да подаде жалба до надзорния ор-ган за защита на личните данни в съответната им страна. Списък на компетентните органи за защита на данните в рамките на ЕС е достъпен на следния линк. Субектите на данни могат също да изберат съдебния процес и да упражнят своите права, свързани със защитата на техните данни, чрез съдебен иск.

Моля, не се колебайте да се свържете с нас на имейл адрес: personalprivacy@peterkapartners.com, в случай че имате някакви въпроси към нашата Поли-тика за защита на личните данни.

As the content of the local web site is subject to prior approval of the Romanian bar,
this page is not available at the moment. We apologize for inconveniences.