Welcome Note of Ondřej Peterka

In the year 2000, my partners and I launched the PETERKA & PARTNERS law firm in Prague, Czech Republic. Over time we developed an ambitious idea - to create an integrated regional law firm, which at first seemed almost impossible. However, after years of dedication and hard work, we became a strong alternative to the global giants and local law firms active in the CEE region through their networks or best friends.

MORE

Tzv. Liberační balíčky

ve světle pandemie Covid-19


Dovolujeme si krátce shrnout úlevy v daňové oblasti v souvislosti se zmírněním dopadů pandemie Covid-19.

 • Plošné prominutí pokuty za pozdní podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení za pozdní zaplacení daně za podmínky, že daňové přiznání, resp. daň bude zaplacena do 1. 7. 2020;
 • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy je daňovému subjektu individuálně prominut úrok z prodlení nebo povoleno posečkání nebo splátkování daně v souvislosti s koronavirem (nutno prokázat);
 • Plošné prominutí pokut ve výši 1000 Kč za opožděné podání kontrolního hlášení vzniklé mezi 1. 3. a 31. 7. 2020, a možnost individuálního prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení v souvislosti s koronavirem;
 • Plošné prominutí správního poplatku za přijetí žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. 7. 2020;
 • Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců;
 • Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Záloha splatná 15.6.2020 se nebude vůbec hradit – podléhá schválení parlamentem;
 • Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a úroku z prodlení za pozdě uhrazenou daň s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020 za podmínky, že daňové přiznání bude podáno, resp. daň zaplacena do 31. 8. 2020;
 • Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v (dodatečném) daňovém přiznání za rok 2019 a 2018 – podléhá schválení parlamentem;
 • Úlevy na pojistném na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění OSVČ ve výši minimálního pojistného po dobu března až srpna 2020. Neplatí se odvody a v ročním zúčtování se doplatí pouze rozdíl nad rámec minimálních záloh za toto období.

Současný daňový řád nabízí další možnosti:

 • Žádost o snížení nebo zrušení záloh na daňovou povinnost. Žádost lze podat i zpětně na již uhrazené zálohy, například březnovou zálohu na DPPO za 2020. Relevantním důvodem je snížení ekonomické výkonnosti a předpokládané celkové daňové povinnosti;
 • Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, pokud to zákon nevylučuje, čímž automaticky dochází i k prodloužení lhůty splatnosti daně (až na 10 měsíců od konce zdaňovacího období, pokud jsou předmětem daně i zahraniční příjmy);
 • Žádost o posečkání daně neboli odklad splatnosti či nastavení splátkového kalendáře, což se projeví rovněž snížením úrokové sazby z 14 % p.a. plus repo sazba ČNB (úroky z prodlení) na 7 % p.a. plus repo a i tento úrok lze prominout.

Finanční úřady by měly uplatňovat maximální vstřícnost v případech, kdy rozhodnutí závisí na správním uvážení.Dokument zohledňuje stav k 25. březnu 2020
Dokument má pouze informativní povahu a nelze jej považovat za právní radu v konkrétním případě.

As the content of the local web site is subject to prior approval of the Romanian bar,
this page is not available at the moment. We apologize for inconveniences.