Welcome Note of Ondřej Peterka

In the year 2000, my partners and I launched the PETERKA & PARTNERS law firm in Prague, Czech Republic. Over time we developed an ambitious idea - to create an integrated regional law firm, which at first seemed almost impossible. However, after years of dedication and hard work, we became a strong alternative to the global giants and local law firms active in the CEE region through their networks or best friends.

MORE

Tarcza antykryzysowa – nowe rozwiązania dla pracowników i pracodawców

Uprzejmie informujemy, że 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona następujące rozwiązania w zakresie obowiązków pracodawców i pomocy dla przedsiębiorstw dotkniętych spadkiem obrotów gospodarczych z powodu Covid-19:

1) wydłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego o 14 dni oraz rozszerzenie możliwości skorzystania z niego także w sytuacjach niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu Covid- 19;

2) przedłużenie terminu na wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w podmiotach zatrudniających co najmniej  50 zatrudnionych;

3) zawieszenie obowiązków związanych z przeprowadzaniem okresowych badań lekarskich na okres do 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii;

4) ułatwienia w przeprowadzaniu wstępnych i kontrolnych badań lekarskich;

5) przedłużenie ważności wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r. do 60 dnia od dnia odwołania stanu epidemii;

6) możliwość zmiany warunków pracy przez przedsiębiorcę, u którego wystąpił spadek obrotów i który nie zalega w regulowaniu podatków i składek na ubezpieczenia poprzez:

  • ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego,
  • zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy,
  • zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia;

7) dofinansowanie ze środków starosty na utrzymanie zatrudnienia (dla mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich przedsiębiorców) oraz na utrzymanie działalności (dla przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników);

8) dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub objętych obniżonym wymiarem czasu. Dofinansowanie obejmuje także składki na ubezpieczenia społeczne pracowników należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. Warunkiem jest niezaleganie w regulowaniu podatków i składek na ubezpieczenia, brak przesłanek do ogłoszenia upadłości oraz spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia Covid-19. Do uzyskania dofinansowania niezbędne jest zawarcie przez pracodawcę porozumienia z organizacją związkową albo przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy (jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa);

9) pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy  ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5.000,00 zł. Pożyczka podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia;

10) zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. Zwolnienie obejmuje okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, opłacającej składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, istnieje dodatkowy warunek zwolnienia, aby przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie, nie był wyższy niż 15.681,00 zł.;

11) przedłużenie z mocy prawa okresu ważności zezwoleń na pracę dla cudzoziemców do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii;

12) świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, oraz osoby wykonującej umowę cywilnoprawną (w  tym też umowę o dzieło), gdy
w następstwie wystąpienia Covid-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności. Co do zasady wysokość świadczenia wynosi 2.080,00 zł.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tarczy antykryzysowej oraz przewidzianych w niej rozwiązań dla  pracowników i pracodawców, prosimy o kontakt z naszym ekspertem od prawa pracy Emilem Smogorzewskim smogorzewski@peterkapartners.pl lub mogą Państwo bezpośrednio skierować zapytanie na nasz Covid-19 Help desk  covidhelpdesk@peterkapartners.com.  

As the content of the local web site is subject to prior approval of the Romanian bar,
this page is not available at the moment. We apologize for inconveniences.