Welcome Note of Ondřej Peterka

In the year 2000, my partners and I launched the PETERKA & PARTNERS law firm in Prague, Czech Republic. Over time we developed an ambitious idea - to create an integrated regional law firm, which at first seemed almost impossible. However, after years of dedication and hard work, we became a strong alternative to the global giants and local law firms active in the CEE region through their networks or best friends.

MORE

Nové oprávnenie zamestnávateľa vyžadovať od zamestnancov takzvané Covid-19 preukazy

NR SR prijala v súvislosti s treťou vlnou pandémie nový zákon, ktorý s účinnosťou od 15.11.2021 mení aj Zákonník práce. Novelou sa zavádza dočasné podmieňovanie vstupu zamestnanca na pracovisko zamestnávateľa preukázaním sa potvrdením o absolvovaní očkovania, prekonaní ochorenia Covid-19, negatívnom výsledku testu alebo vykonaním testu priamo u zamestnávateľa. Na pracoviskách zamestnávateľa sa tak zavádza tzv. OTP režim (očkovaní, testovaní, po prekonaní Covid-19).

Povinnosti zamestnávateľov v súvislosti so vstupom na pracovisko boli uznesením vlády zapracované aj do tzv. Covid automatu, ktorým sa pre pracoviská zavádza s účinnosťou od 22.11.2021 režim OTP. Režim OTP v zmysle Covid automatu platí v okresoch v 1.-3. stupni ohrozenia (červené, bordové a čierne okresy). V zmysle uvedeného tak budú môcť ísť do práce len plne očkované osoby (osoby do 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy), osoby testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo osoby, ktoré prekonali ochorenie Covid-19 (potvrdené PCR testom prekonali za ostatných 180 dní).

Po novom je tak zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnancov pri vstupe na pracovisko potvrdenie o absolvovaní očkovania, prekonaní ochorenia alebo negatívnom výsledku testu. Ak zamestnanec nepredloží ani jeden z týchto dokladov, zamestnávateľ ešte môže ako alternatívu ponúknuť zamestnancovi podrobiť sa bezplatnému vykonaniu testu priamo u zamestnávateľa. Zamestnávateľ však nie je oprávnený prikázať zamestnancovi podrobiť sa testovaniu sa u zamestnávateľa. V tejto súvislosti má vláda SR tiež upraviť podmienky zabezpečenia bezplatného dodania testov pre zamestnávateľov. Z medializovaných informácií zatiaľ vyplýva, že sa zamestnávateľom budú kompenzovať náklady na testovanie do konca novembra.

V prípade, ak zamestnanec odmietne predložiť príslušný doklad o očkovaní, prekonaní ochorenia alebo negatívnom teste, alebo odmietne možnosť bezplatného otestovania sa u zamestnávateľa, zamestnávateľ je oprávnený takémuto zamestnancovi zakázať vstup na pracovisko ako aj výkon práce na pracovisku. Neprítomnosť zamestnanca v práci sa bude považovať za prekážku v práci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne inak (napr. ak sa s ním dohodne na výkone práce z domu alebo poskytnutí náhrady mzdy).

Uvedené oprávnenia zamestnávateľa sú možné v zmysle novely Zákonníka práce len počas účinnosti Vyhlášky ÚVZ, ktorou sa majú špecifikovať povinnosti zamestnávateľa, ale ktorá zatiaľ nebola prijatá. Do prijatia Vyhlášky ÚVZ môže zamestnávateľ postupovať vyššie uvedeným spôsobom, len ak je to nevyhnutné na účely zabezpečenia ochrany zdravia pri práci.

Do prijatia Vyhlášky ÚVZ tak bude možné neprítomnosť zamestnanca v práci z dôvodu, že odmietol predložiť príslušný doklad o OTP alebo odmietol možnosť testovania u zamestnávateľa, považovať len za prekážku v práci na strane zamestnávateľa, za ktorú bude mať zamestnanec nárok na náhradu mzdy v sume 100% jeho priemerného zárobku.

Nové oprávnenia zamestnávateľa sa budú v praxi aplikovať len dočasne, a to do 30. apríla 2022.

Za nedodržanie opatrení zo strany zamestnávateľa v súvislosti s podmieňovaním vstupu zamestnancov na pracovisko v zmysle vyššie uvedeného môže byť zamestnávateľovi uložená pokuta príslušným orgánom verejného zdravotníctva až do 20 000 EUR, príp. priamo v blokovom konaní príslušným orgánom Policajného zboru až do 5 000 EUR (v rozkaznom konaní až do 7 000 EUR).

Všetky legislatívne zmeny súvisiace s pandémiou ochorenia Covid-19 naďalej sledujeme, a budeme Vás informovať o výsledkoch rokovaní vlády, znení Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, akonáhle bude prijatá, ako aj o ďalších relevantných zmenách, ktoré by Vás mohli zaujímať.


Tento súhrn slúži iba na informačné účely a nemožno ho považovať za právny názor alebo radu, ako postupovať v konkrétnom prípade. Súhrn odzrkadľuje stav k 19. novembru 2021.

V prípadě akýchkoľvek právnych záležitostí, ktoré vzniknú za týchto okolností, neváhajte kontaktovať našu Covid-19 podporu na adrese covidhelpdesk@peterkapartners.com.


As the content of the local web site is subject to prior approval of the Romanian bar,
this page is not available at the moment. We apologize for inconveniences.