Welcome Note of Ondřej Peterka

In the year 2000, my partners and I launched the PETERKA & PARTNERS law firm in Prague, Czech Republic. Over time we developed an ambitious idea - to create an integrated regional law firm, which at first seemed almost impossible. However, after years of dedication and hard work, we became a strong alternative to the global giants and local law firms active in the CEE region through their networks or best friends.

MORE

Nové opatrenia v oblasti pracovného práva na Slovensku - reakcia na krízu COVID-19

Radi by sme Vás informovali, že dňa 2.04.2020 Národná rada SR  schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a niektoré ďalšie zákony. Účinnosť nadobudne po podpise prezidentky dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.
Táto novela upravuje odchýlky od štandardných ustanovení Zákonníka práce v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov od ich skončenia.

1. Nariadenie práce z domu
Zamestnávateľ je oprávnený nariadiť zamestnancovi prácu z domu, ak to povaha jeho práce umožňuje.
Rovnako, aj zamestnanec má právo vykonávať svoju prácu z domu, ak to povaha jeho práce umožňuje a nebránia tomu vážne prevádzkové dôvody na strane zamestnávateľa.

2. Náhrada mzdy vo výške 80% priemerného zárobku
Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa, ktorá je dôsledkom rozhodnutia príslušného orgánu alebo vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, patrí mu náhrada mzdy vo výške 80% jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy. Ustanovenie § 142 ods. 4 Zákonníka práce, podľa ktorého môže zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov dohodnúť v takýchto prípadoch náhradu mzdy vo výške zodpovedajúcej minimálne 60% priemerného zárobku, tým nie je dotknuté.

3. Rozvrhnutie pracovného času
Zamestnávateľ môže flexibilnejšie oznamovať pracovné zmeny, nakoľko podľa novely zákona postačuje, ak zmeny oznámi 2 dni dopredu (štandardne musí zamestnávateľ oznamovať rozvrh 1 týždeň vopred). Po dohode so zamestnancami môže byť táto doba aj kratšia.

4. Určenie čerpania dovolenky
Lehota na oznámenie čerpania dovolenky zo strany zamestnávateľa sa skracuje na 7 dní (oproti štandardným 14 dňom). V prípade dovolenky, ktorá sa prenáša z minulého roka stačí oznámenie 2 dni vopred. So súhlasom zamestnanca môžu byť tieto lehoty skrátené.

5. Neprítomnosť zamestnancov z dôvodu karantény alebo izolácie
Zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci ak mu v práci bráni dôležitá osobná prekážka, ktorou je karanténa alebo izolácia, prípadne starostlivosť o chorého člena rodiny alebo o dieťa. Zamestnávateľ takémuto zamestnancovi nevypláca náhradu mzdy. Počas tejto prekážky v práci zamestnávateľ nesmie dať takémuto zamestnancovi výpoveď (zamestnanec je na účely ochrany pred výpoveďou zo strany zamestnávateľa považovaný za dočasne práceneschopného). Po skončení tejto prekážky je zamestnávateľ povinný zaradiť zamestnanca na rovnaké pracovisko, ak to nie je možné, tak na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.

6.    Zmena zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ZoBOZP)
Navrhovanou zmena ZoBOZP zamestnávateľovi počas mimoriadnej situácie odpadáva povinnosť oboznamovať nového/preradeného zamestnanca s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochranu zdravia pri práci. Lehoty na splnenie niektorých povinností počas krízového obdobia spočívajú, ak nie je možné objektívne splniť príslušné povinnosti. Nesmie však dôjsť k ohrozeniu zdravia a života zamestnanca. Uvedené povinnosti sa musia splniť v zásade len čo to bude možné, najneskôr do 1 mesiaca odo dňa skončenia krízovej situácie.

7. Novela zákona o sociálnom poistení
V zmysle novely sa predlžuje podporné obdobie na poberanie dávky v nezamestnanosti, ktoré by uplynulo počas krízovej situácie o 1 mesiac. Vláda má počas trvania krízovej situácie a v období dvoch mesiacov po jej skončení právo upravovať podmienky vyplácania dávky v nezamestnanosti.
Novela taktiež priznáva nárok na ošetrovné aj osobám, ktoré sú nemocensky poistené a ktorým sa končí rodičovská dovolenka počas krízovej situácie a potreba o zabezpečenie celodennej a osobnej starostlivosti trvá.

8. Novela zákona o službách zamestnanosti
Touto novelou sa dopĺňa predchádzajúca novela tohto zákona, ktorou sa zaviedol príspevok na podporu udržania zamestnanosti. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku, ktorými sú najmä splnenie daňových a odvodových povinností zamestnávateľa, neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, sa bude preukazovať čestným vyhlásením žiadateľa. U zamestnávateľa, ktorému sa príspevok poskytuje a ktorý musí byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora, sa do 31.12.2020 bude táto povinnosť považovať za splnenú.

As the content of the local web site is subject to prior approval of the Romanian bar,
this page is not available at the moment. We apologize for inconveniences.