Welcome Note of Ondřej Peterka

In the year 2000, my partners and I launched the PETERKA & PARTNERS law firm in Prague, Czech Republic. Over time we developed an ambitious idea - to create an integrated regional law firm, which at first seemed almost impossible. However, after years of dedication and hard work, we became a strong alternative to the global giants and local law firms active in the CEE region through their networks or best friends.

MORE

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ СРЕЩУ НАРУШЕНИЯ

Адвокатско дружество „ПЕТЕРКА И ПАРТНЬОРИ“, регистрирано под фирмено дело № 302/2009 в Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление България, гр. София, ул. „Г.С. Раковски“ № 96, ет.3, БУЛСТАТ 175688896 (“Дружество”) е създало и поддържа канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения на определени нормативни актове на Република България и на Европейския съюз, съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обнародван в ДВ на 02.05.2023г. („Закон“). В изложението по-долу може да намерите подробна информация относно условията и реда за подаване на сигнали срещу нарушения, съгласно Закона.

КАКВО Е СИГНАЛ ЗА НАРУШЕНИЕ?

Сигнал е подадената (писмено или устрно) информация за нарушения на определени нормативни актове на Република България и на Европейския съюз, който е подаден по установения тук и в Закона ред, включително основателни подозрения, за действителни или потенциални нарушения, които са извършени или е много вероятно да бъдат извършени в Дружеството, както и за опити за прикриване на нарушения.

ЗА КАКВИ НАРУШЕНИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ?

Нарушенията, за които можете да подадете сигнал, са незаконосъобразни действия или бездействия, които са свързани с българското законодателство или актовете на Европейския съюз в следните области: обществените поръчки; финансовите услуги, продукти и пазари или предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма; безопасността и съответствието на продуктите; безопасността на транспорта; опазването на околната среда; радиационната защита и ядрената безопасност; безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях; общественото здраве; защитата на потребителите; защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни и сигурността на мрежите и информационните системи. Нарушения, за които може да се подава сигнал са и действията и бездействията, които противоречат на предмета или целта на правилата в актовете на Европейския съюз.

Сигнал можете да подадете и за следните действия и бездействия:

 • нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
 • нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията, държавните помощи и корпоративното данъчно облагане, както и нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;
 • извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на неговата работа или изпълнение на служебните му задължения;
 • нарушения на правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
 • нарушения на трудовото законодателство; e) нарушения на за законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

По описаният тук ред не се подават сигнали за нарушения на защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация, както и нарушенията, които са станали известни на лица, упражняващи правна професия, за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна, нарушения на поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето, както и нарушения на правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност, когато те попадат в обхвата на чл. 346 от ДФEC.

КОЙ МОЖЕ ДА ПОДАВА СИГНАЛИ?

Всяко физическо лице може да подаде сигнал за нарушение, станало му известно във връзка с отношенията му с Дружеството (работен контекст), а именно в качеството му на: работник по смисъла на чл. 45 ДФЕС, служител, или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането; лице със статут на самостоятелно заето лице по смисъла на член 49 от ДФЕС, включително лице, което полага труд без трудово правоотношение по смисъла на чл. 49 от ДФЕС и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност; доброволец, платен или неплатен и стажант; съдружник, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган; лице, което работи за физическо или юридическо лице, изпълнители, негови подизпълнители или доставчици; лице, чието трудово или служебно правоотношение предстои да започне в случаи, в които информацията за нарушение е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения; работник или служител, когато информацията е получена в рамките на прекратено трудово или служебно правоотношение. 

КАК МОГА ДА ПОДАМ СИГНАЛ?

Сигнал може да бъде подаден в писмена форма по създадения за тази цел канал, на следния електронен адрес на Заместник-директора whistleblowing@peterkapartners.bg или на електронен адрес whistleblowing2@peterkapartners.bg, ако сигналът е подаден срещу Заместник-директора. Сигналът ще бъде разгледан и по него ще бъдат предприети последващи действия така, че да бъде избегнат риск от конфликт на интереси.

ИМА ЛИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИГНАЛА?

Писменият сигнал следва да бъде подаден във формата, достъпна тук BG_Reporting-Form.docx (live.com) и трябва да съдържа поне следната информация:

 • трите имена, адрес и телефон на подателя; електронният адрес, от който се подава сигнала се счита за имейл на сигнализиращото лице;
 • имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
 • конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е вече извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
 • дата на подаване на сигнала;
 • подпис, включително електронен подпис, като за целите на проверката правната сила на обикновения електронен подпис и на усъвършенствания електронен подпис се счита за равностойна на тази на саморъчния подпис.

Не се разглеждат сигнали, които се отнасят до нарушение, извършено преди повече от две години, анонимни сигнали и сигнали за нарушения, които не попадат в обхвата на Закона, посочен по-горе, и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

Сигналът може да бъде подаден и от пълномощник, упълномощен с изрично писмено пълномощно, което не е необходимо да бъде нотариално заверено. В този случай оригинал на пълномощното следва да бъде приложен към сигнала.

КОМУНИКАЦИЯ

Служители, отговарящи за разглеждането на сигнали поддържа комуникация с Вас и ще Ви уведомява за:

 • получаването на сигнала, включително информация относно идентификационния номер и уникалния идентификационен номер, под който е извършена регистрацията и датата, в 7-дневен срок от получаването;
 • допуснати нередовности в сигнала, като Ви предоставят и срок за тяхното отстраняване;
 • необходимостта от допълнителна информация, уточнения, разяснения по сигнала; непредоставянето на такава информация не е основание за връщане на сигнала, но би могло да затрудни ли възпрепятства извършването на проверка по сигнала; 
 • предприетите действия по сигнала в срок не по-дълъг от 3 месеца от получаване на сигнала;
 • препращането на сигнала до Комисията за защита на личните данни или прокуратурата, когато е необходимо по сигнала да бъдат предприети действия от тяхната компетентност;
 • процедурите за външно подаване на сигнали към Комисия за защита на личните данни, а когато е уместно - към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз;
 • възможността Ви да адресирате сигнала до компетентните органи, ако са засегнати Ваши права;
 • необходимостта от разкриване на Вашата  самоличност в предвидените за това случаи.

Комуникацията относно сигнала и извършените във връзка с него действия ще бъде осъществявана по електронна поща, а ако това не е възможно – по пощата, до посочения в сигнала адрес.

ПРЕДОСТАВЯНА НА СИГНАЛИЗИРАЩОТО ЛИЦЕ ЗАЩИТА

Законът изрично забранява всяка форма на ответни действия спрямо сигнализиращите лица, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия, когато сигнализиращото лице:

 • е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването и че тази информация засяга някое от нарушенията, описани по-горе;
 • е подало сигнал за нарушение при условията и по реда, описан по-горе.

Достъпът до сигнала и всички приложени към него документи е ограничен единствено до оторизираните лица, които подписват декларация, че не са в конфликт на интереси за всеки от сигналите, които разглеждат. В допълнение към това, освен ако не е предоставено съгласие за това от сигнализиращото лице, неговата самоличност и всяка информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност, може да бъде разкривана само в изрично посочени в Закона случаи.


As the content of the local web site is subject to prior approval of the Romanian bar,
this page is not available at the moment. We apologize for inconveniences.

Web stranica PETERKA & PARTNERS odvjetničko društvo d.o.o.
Trg Nikole Zrinskog 16, Zagreb, telefon: +385 99 4585181 / haramija@peterkapartners.hr
OIB: 61481916494, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081482808,
direktor: Ondřej Peterka,
temeljni kapital: HRK 350 000,00 / EUR 46 452,98 (fiksni tečaj konverzije 7,53450; uplaćen u cijelosti),
IBAN: HR3523600001103046783, otvoren kod Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
je u izradi

 

Website of PETERKA & PARTNERS law firm Ltd.
Trg Nikole Zrinskog 16, Zagreb, tel. contact: +385 994585181 / haramija@peterkapartners.hr
PIN: 61481916494, registered in Commercial Register of Commercial Court in Zagreb under MBS: 081482808,
director: Ondřej Peterka,
shared capital: HRK 350 000,00 / EUR 46 452,98 (fixed conversation rate 7,53450; paid in full),
IBAN: HR3523600001103046783, opened at Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
is under construction