Welcome Note of Ondřej Peterka

In the year 2000, my partners and I launched the PETERKA & PARTNERS law firm in Prague, Czech Republic. Over time we developed an ambitious idea - to create an integrated regional law firm, which at first seemed almost impossible. However, after years of dedication and hard work, we became a strong alternative to the global giants and local law firms active in the CEE region through their networks or best friends.

MORE

Политика за защита на личните данни на ПЕТЕРКА & ПАРТНЬОРИ

Офисите на PETERKA & PARTNERS и дружеството PETERKA & PARTNERS SERVICES s.r.o. със седалище Karlovo náměstí 671/24, 110 00 Прага, Чешка република, идентификационен номер 03079929, са съвместни администратори на лични данни (наричани по-долу заедно „ПЕТЕРКА & ПАРТНЬОРИ“, „ние“ и/или „нас“).

Когато администрираме и обработваме лични данни („лични данни“), ние прилагаме ОРЗД. В зависимост от случая, ние прилагаме също съответното национално законодателство, както и професионални и етични правила, свързани с нашата дейност в страните, където имаме офиси.

Ние включваме контактите в нашата база данни, за да можем да им изпращаме покани за нашите събития, бюлетини, правни известия и/или друга информация. Ние смятаме това за полезно за тях и използваме контактите за други цели, посочени по-долу.

По-долу можете да намерите кратка информация относно:

 • какви лични данни събираме,
 • целите, за които се използват личните данни, и правното основание за това,
 • лица, които имат достъп до личните данни,
 • правата и гаранциите, които ОРЗД предоставя на субектите на данни.

PETERKA & PARTNERS събира следните данни за субектите на данни:

 • име и фамилия,
 • обръщение,
 • длъжност,
 • телефонен номер/номера,
 • имейл адрес/адреси,
 • други данни, които могат да бъдат необходими в определени случаи или свързани с предоставянето на правни услуги (например адрес, дата на раждане, информация, необходима за спазване на задълженията във връзка с противодействието на изпирането на пари (националност, номер на лична карта и/или номер на паспорт, номер на картата за пребиваване, и други) или други данни, които субектите на данни решат да споделят с нас.

Личните данни се използват за:

 • предоставяне на нашите правни услуги;
 • изпълнение на законови задължения въз основа на споразумения или други уговорки и закони;
 • управление и координиране на нашите взаимоотношения с нашите клиенти, потенциални клиенти и бизнес партньори;
 • отговаряне на въпроси или искания на субектите на данни;
 • изискване на обратна връзка за нашите оферти и друга информация или комуникация, включително относно правните услуги, които предоставяме;
 • предоставяне на правни известия, брошури, публикации на PETERKA & PARTNERS, покани за нашите събития, както и представяне на специални оферти за нашите услуги; и;
 • за други легитимни бизнес цели, включително развитие на нашата бизнес дейност, взаимоотношения с нашите клиенти, потенциални клиенти, бизнес партньори и съдействащи лица и организации, предоставяне на информация на клиентите за нашите услуги, защита на интересите на нашите офиси, защита на интересите на нашите клиенти, изпълнение на задължения, наложени ни от приложимото законодателство или от съответните органи, ако това е оправдано съгласно законите за извършване на адвокатска професия в страната, в която ние работим.

Ако субект на данни откаже да ни предостави някои или всички лични данни, необходими за съответната цел, посочена по-горе, ние може да не сме в състояние да предоставим съответната услуга (например да даваме правни консултации) или да изпълняваме съответните законови изисквания (например да дадем възможност на съответния субект на данни да упражни правата си съгласно ОРЗД).

Ние обработваме лични данни въз основа на легитимни интереси, преследвани от PETERKA & PARTNERS за извършване на нашата дейност, за изпълнение на споразумение, по което субектът на данните е страна, за да предприемем стъпки по искане на субекта на данни преди сключване на споразумение и/или за спазване на законовите задължения (например изпълнение на задължения във връзка с противодействието на изпирането на пари, предоставяне на информация на надзорните органи и други) ние обработваме специални категории лични данни, когато обработването на тези данни е необходима за създаването, упражняването или защитата от съдебни искове (наши или тези на нашите клиенти). Обикновено не обработваме лични данни, свързани с наказателни присъди и престъпления; такова обработване обаче може да е необходимо във връзка с естеството на предоставяните от нас правни услуги. Такова обработване би било оправдано съгласно законите за извършване на адвокатска професия на страната, в която ние работим. Въпреки че обикновено PETERKA & PARTNERS не обработва данни въз основа на съгласието на субектите на данни, все пак това правно основание за обработване на данни също е възможно да се приложи в някои случаи.

Получаваме лични данни директно от субекта на данните или от други лица, включително от нашите (настоящи или бивши) клиенти, потенциални клиенти, бизнес партньори, сътрудничещи дружества или лица, служители, както и техни представители или други лица, действащи от тяхно име. Cъщо така получаваме лични данни от публично достъпни източници или публични органи при предоставянето на правни услуги на нашите клиенти и защита на техните интереси.

PETERKA & PARTNERS съхранява данните като цяло за не повече от 25 години, когато такъв период може да бъде оправдан или за по-кратък период, когато това се изисква от приложимото законодателство (например офисът на PETERKA & PARTNERS в България съхранява лични данни, обработени за изпълнение на задълженията относно противодействието на изпирането на пари в продължение на 5 години) или когато легитимният интерес изисква по-кратък срок. В последния случай, когато има индикация(и) за потенциална(и) правна(и) претенция(ии) или отговорност, срокът ще бъде съответно удължен. Когато обработването се основава на съгласието на субекта на данните, данните ще се съхраняват, докато има валидно съгласие за обработването.

Данните са достъпни за тези клонове на  PETERKA & PARTNERS, за техния мениджмънт, служители и договорни партньори, които се нуждаят от тях за изпълнение на законови задължения, за предоставяне на техните услуги и/или за извършване на тяхната бизнес дейност. Терминът „договорни партньори” означава доставчици, които, въз основа на търговски споразумения с PETERKA & PARTNERS, участват в предоставянето на правни услуги на клиенти на PETERKA & PARTNERS. Терминът също така означава доставчици на услуги в полза на PETERKA & PARTNERS или някой от неговите клонове с цел изпълнение на договорни и правни задължения (като данъчни консултанти, счетоводители, доставчици на ИТ услуги, обслужващи организации и всички други дружества от групата на PETERKA & PARTNERS).

Въз основа на приложимото законодателство или по искане на публични органи, данните могат да бъдат достъпни и за публични органи.

Чрез свързване с PETERKA & PARTNERS по електронната поща на адрес personalprivacy@peterkapartners.com, субектите на данни могат да упражняват следните права, предоставени от ОРЗД, по-точно:

 • да поискат достъп до техните лични данни, което означава, че субектите на данни имат право да поискат информация за това дали ние обработваме личните им данни и да изискат копия от личните данни. Съществуват обаче някои изключения, което означава, че субектите на данни не винаги могат да получават цялата информация, която ние обработваме;
 • да поискат коригиране на личните им данни, ако субектите на данни считат, че личните данни са неточни или непълни;
 • да поискат изтриване на личните им данни от нашата база данни при определени обстоятелства (например, когато личните данни вече не са необходими за посочените цели, личните данни са обработвани незаконно и т.н.). Ние не можем да изтриваме лични данни, които по закон сме длъжни да пазим;
 • да отменят (оттеглят) съгласието си за обработване на личните данни. Това няма да повлияе на законосъобразността на обработването, основаващо се на съгласие преди неговото оттегляне;
 • да поискат ограничаване на обработването на личните им данни, което означава, че субектите на данни могат да ограничат начина, по който ние използваме личните им данни, ако субектът на личните данни е загрижен за точността на личните данни или как личните данни се използват. Все пак ще можем да използваме ограничени данни при определени обстоятелства (например лични данни, необходими за съдебни искове или за защита на правата на други субекти на данни);
 • да поискат предаване на личните им данни на друг администратор, когато личните данни са предоставени от субекта на данните и личните данни се съхраняват по електронен път;
 • да възразят срещу обработването на личните им данни, в който случай ние ще спрем да използваме личните данни за тази цел, освен ако нямаме преимуществени легитимни основания за това. Субектите на данни винаги имат право да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг.

В случай че ние, по искане на субект на данни, изтрием личните му/ѝ данни от нашата база данни, ние ще съхраняваме само информацията, която може да е необходима за защита на нашите легитимни интереси, както е посочено по-горе, или за публични органи.

Ако от нас се изисква да предаваме лични данни на друг администратор, да коригираме данните или да предоставяме достъп до лични данни, ние може първо да изискаме допълнителна информация, за да проверим самоличността на субекта на данните.

Ние съхраняваме предоставените поверителни данни и информация, по-специално в съответствие със законите, регулиращи адвокатската професия в страните, в които се намират нашите офиси, нашия Етичен кодекс и договорните споразумения. Ние не търгуваме с данни и не ги правим търговски достъпни за каквито и да било трети страни.

Лични данни могат да бъдат предавани в трети страни, където се намират офисите на PETERKA & PARTNERS. В такива случаи предаването е предмет на подходящи гаранции (например стандартни договорни клаузи).

Въведохме организационни, административни, технически и физически мерки за защита на данните от разкриване на трети страни, като например използване на потребителски имена и пароли за защита на личните данни, съхранявани в електронна форма, и предотвратяване на неоторизиран достъп до носители на данни чрез съхраняване на данни в заключени шкафове, до които имат достъп само упълномощени лица.

Ако субектът на данни е на мнение, че неговите/нейните права, свързани със защитата на личните му/ѝ данни, са били нарушени, той/тя може да подаде жалба до надзорния орган за защита на личните данни в съответната им страна. Списък на компетентните органи за защита на данните в рамките на ЕС е достъпен на следния линк. Субектите на данни могат също да изберат съдебния процес и да упражнят своите права, свързани със защитата на техните данни, чрез съдебен иск.

Чрез свързване с нас по електронна поща на адрес personalprivacy@peterkapartners.com можете да ни задавате всякакви въпроси във връзка с нашата Политика за защита на личните данни.

As the content of the local web site is subject to prior approval of the Romanian bar,
this page is not available at the moment. We apologize for inconveniences.

Web stranica PETERKA & PARTNERS odvjetničko društvo d.o.o.
Trg Nikole Zrinskog 16, Zagreb, telefon: +385 99 4585181 / haramija@peterkapartners.hr
OIB: 61481916494, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081482808,
direktor: Ondřej Peterka,
temeljni kapital: HRK 350 000,00 / EUR 46 452,98 (fiksni tečaj konverzije 7,53450; uplaćen u cijelosti),
IBAN: HR3523600001103046783, otvoren kod Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
je u izradi

 

Website of PETERKA & PARTNERS law firm Ltd.
Trg Nikole Zrinskog 16, Zagreb, tel. contact: +385 994585181 / haramija@peterkapartners.hr
PIN: 61481916494, registered in Commercial Register of Commercial Court in Zagreb under MBS: 081482808,
director: Ondřej Peterka,
shared capital: HRK 350 000,00 / EUR 46 452,98 (fixed conversation rate 7,53450; paid in full),
IBAN: HR3523600001103046783, opened at Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
is under construction