Welcome Note of Ondřej Peterka

In the year 2000, my partners and I launched the PETERKA & PARTNERS law firm in Prague, Czech Republic. Over time we developed an ambitious idea - to create an integrated regional law firm, which at first seemed almost impossible. However, after years of dedication and hard work, we became a strong alternative to the global giants and local law firms active in the CEE region through their networks or best friends.

MORE

Zásady ochrany osobních údajů PETERKA & PARTNERS

Kanceláře PETERKA & PARTNERS a společnost PETERKA & PARTNERS SERVICES s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 671/24, 110 00 Praha, Česká republika IČO 03079929 jsou společní správci osobních údajů (společně dále jen „PETERKA & PARTNERS“ nebo „my“).

Osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) spravujeme a zpracováváme v souladu s nařízením GDPR a případně též souvisejícími místními právními předpisy i profesními a etickými pravidly platnými pro naši činnost v jednotlivých státech, kde se nacházejí naše pobočky.

Subjektům údajů, jejichž údaje vedeme v naší databázi, zasíláme pozvánky na naše akce, informační a právní zpravodaje a další informace, o nichž se domníváme, že by pro ně mohly být užitečné. Údaje těchto subjektů dále používáme i pro níže uvedené účely.

Níže najdete stručné informace o:

 • osobních údajích, které shromažďujeme,
 • účelech, pro které osobní údaje zpracováváme, a souvisejících právních důvodech,
 • osobách, které mají k osobním údajům přístup, a
 • právech a zárukách, které subjektům údajů zajišťuje zejména nařízení GDPR.

PETERKA & PARTNERS shromažďuje následující údaje o subjektech údajů:

 • jméno a příjmení,
 • titul,
 • pracovní pozice,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • další údaje, které mohou být v určitých případech nezbytné pro poskytování právních služeb (např. adresa, datum narození, informace pro účely splnění požadavků týkajících se legalizace výnosů z trestné činnosti (státní příslušnost, číslo občanského průkazu, cestovního pasu, dokladu o povolení k pobytu apod.) a jiné údaje, které nám subjekt údajů sdělí.

Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • poskytování právních služeb;
 • plnění závazků vyplývajících z dohod nebo jiných ujednání a zákonných povinností;
 • řízení a koordinace vztahů s klienty, potenciálními klienty a obchodními partnery;
 • reakce na otázky a žádosti subjektů údajů;
 • zpětné vazby na naše nabídky a pro účely dalších informací a komunikace, včetně komunikace ve věci poskytovaných právních služeb;
 • zasílání právních zpravodajů, brožur, publikací, pozvánek na naše akce a zvláštních nabídek našich služeb; a
 • jiné oprávněné obchodní účely, včetně rozvoje naší obchodní činnosti a vztahů s klienty, potenciálními klienty, obchodními partnery a osobami a subjekty, které s námi spolupracují, za účelem poskytování informací o našich službách, ochrany zájmů našich kanceláří i našich klientů a plnění povinností plynoucích ze zákona a povinností stanovených příslušnými orgány nebo právními předpisy nebo je-li to důvodné dle právních přepisů o výkonu advokacie v zemi, kde působíme.

Pokud subjekt údajů odmítne poskytnout osobní údaje nezbytné pro výše uvedené účely, může se stát, že mu nebudeme moci poskytnout příslušné služby (např. poskytnout právní radu) či plnit příslušné zákonné požadavky (např. umožnit mu uplatňovat jeho práva dle nařízení GDPR).

Osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů za účelem výkonu podnikatelské činnosti, plnění smlouvy, které je subjekt údajů smluvní stranou, kroků prováděných na žádost subjektů údajů před uzavřením smlouvy anebo splnění zákonných povinností (např. povinnosti týkající se legalizace výnosů z trestné činnosti, povinnost poskytnout informace úřadům, které vykonávají dohled). Osobní údaje zvláštních kategorií zpracováváme, je-li to nezbytné za účelem vymezení a uplatnění našich právních nároků a právních nároků našich klientů a jejich obhajoby. Osobní údaje týkající se trestů a trestných činů obvykle nezpracováváme, není-li to nezbytné na základě povahy poskytovaných právních služeb. Zpracování těchto údajů musí být důvodné v souladu s právními přepisy o výkonu advokacie v zemi, kde působíme. PETERKA & PARTNERS obvykle nezpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, ale v některých případech se může jednat i o zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů.

Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů nebo od jiných osob, včetně našich (současných nebo dřívějších) klientů, potenciálních klientů, obchodních partnerů, osob a subjektů, které s námi spolupracují, zaměstnanců, jakož i od jejich zástupců nebo jiných osob, které za ně jednají, ale i z veřejných zdrojů nebo od úřadů veřejné správy v rámci poskytování právních služeb klientům a při ochraně jejich zájmů.

PETERKA & PARTNERS obecně ukládá údaje maximálně po dobu 25 let, je-li tato doba důvodná, nebo po kratší dobu dle platných právních předpisů  (například kancelář PETERKA & PARTNERS v Bulharsku uchovává osobní údaje v souvislosti s plněním povinností vztahujících se k zákazu legalizace příjmů z trestné činnosti po dobu 5 let), nebo pokud kratší dobu vyžaduje právní zájem. V případě potenciálních právních nároků nebo odpovědnosti lze však tuto lhůtu odpovídajícím způsobem prodloužit, pokud existuje možnost, že dojde k uplatnění právních nároků nebo nároků z odpovědnosti. Pokud osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu subjektu údajů, ukládáme je po dobu platnosti daného souhlasu.

K údajům mají přístup ty pobočky PETERKA & PARTNERS, jejich vedení, zaměstnanci a smluvní partneři, kteří je potřebují za účelem plnění zákonných povinností a poskytování služeb anebo výkonu obchodní činnosti. „Smluvní partner“ je subjekt, který se na základě obchodního ujednání s PETERKA & PARTNERS účastní právních služeb poskytovaných jejím klientům, a dále subjekt, který poskytuje služby PETERKA & PARTNERS a jejím pobočkám a je jim nápomocen při plnění jejich smluvních závazků a zákonných povinností (např. daňoví poradci, účetní, poskytovatelé služeb IT, servisní organizace a ostatní subjekty ze skupiny PETERKA & PARTNERS).

Na základě platných právních předpisů nebo příslušné žádosti lze údaje poskytnout i orgánům veřejné správy.

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit následující práva vyplývající z nařízení GDPR tak, že kontaktuje PETERKA & PARTNERS e-mailem, který zašle na adresu personalprivacy@peterkapartners.com

 • požádat o přístup k osobním údajům; to znamená, že subjekt údajů je oprávněn požádat o informaci, zda zpracováváme jeho osobní údaje, a o kopii jejich souboru. Existují však výjimky, tj. subjekt údajů není vždy oprávněn získat veškeré informace, které zpracováváme;
 • požádat o opravu osobních údajů, pokud je považuje za nepřesné nebo neúplné;
 • požádat, za jistých okolností, o výmaz osobních údajů z naší databáze (např. pokud osobní údaje již nejsou nezbytné pro uvedené účely či pokud byly zpracovávány protiprávně). Nemůžeme vymazat osobní údaje, které jsme ze zákona povinni uchovávat;
 • zrušit (odvolat) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost procesu zpracování před jeho odvoláním;
 • požádat o omezení zpracování osobních údajů, což znamená, že subjekt údajů může omezit způsob, jakým jeho osobní údaje používáme, má-li obavy o jejich přesnost nebo o způsob, jakým jsou používány. Určitá omezená data však za jistých okolností smíme používat i nadále (např. osobní údaje nezbytné pro účely právních nároků nebo za účelem ochrany práv jiného subjektu údajů);
 • požádat o předání osobních údajů jinému správci, pokud je poskytl subjekt údajů a pokud jsou uchovávány v elektronické formě;
 • vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů; v takovém případě přestaneme používat osobní údaje subjektu údajů pro daný účel, pokud k tomu nemáme zásadní oprávněné důvody. Subjekt údajů je vždy oprávněn vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Pokud na žádost subjektu údajů vymažeme jeho osobní údaje z naší databáze, ponecháme si pouze informace, které mohou být nezbytné za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, jak je vymezeno výše, nebo pro orgány veřejné správy.

Jsme-li požádáni o předání osobních údajů jinému správci, opravu údajů nebo přístup k osobním údajům, můžeme si nejprve vyžádat další informace, abychom ověřili totožnost subjektu údajů.

Poskytnuté údaje a informace považujeme za důvěrné a nakládáme s nimi v souladu s právními předpisy upravujícími výkon advokacie platnými v zemi, kde se nacházejí naše pobočky, naším Etickým kodexem a smluvními ujednáními. S osobními údaji neobchodujeme.

Osobní údaje lze předávat do třetích zemí, kde se nacházejí naše pobočky. V takovém případě předání probíhá na základě odpovídajících záruk (např. standardní smluvní ustanovení).

Za účelem ochrany osobních údajů a zabránění jejich sdělení třetí straně a přístupu neoprávněných osob k nim jsme zavedli organizační, administrativní, technická a fyzická opatření, např. používání uživatelských jmen a hesel za účelem ochrany osobních údajů uložených v elektronických formulářích a ukládání datových nosičů do uzamykatelných skříní, do nichž mají přístup pouze oprávněné osoby.

Domnívá-li se subjekt údajů, že došlo k porušení jeho práv souvisejících s ochranou osobních údajů, může podat stížnost příslušnému místnímu dozorovému orgánu. Seznam úřadů na ochranu osobních údajů příslušných v rámci EU je k dispozici na tomto odkazu. Subjekt údajů si též může zvolit soudní cestu a domáhat se ochrany svých osobních údajů v rámci soudního sporu.

Pokud máte jakékoli otázky týkající se našich Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailové adrese personalprivacy@peterkapartners.com.

As the content of the local web site is subject to prior approval of the Romanian bar,
this page is not available at the moment. We apologize for inconveniences.

Web stranica PETERKA & PARTNERS odvjetničko društvo d.o.o.
Trg Nikole Zrinskog 16, Zagreb, telefon: +385 99 4585181 / haramija@peterkapartners.hr
OIB: 61481916494, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081482808,
direktor: Ondřej Peterka,
temeljni kapital: HRK 350 000,00 / EUR 46 452,98 (fiksni tečaj konverzije 7,53450; uplaćen u cijelosti),
IBAN: HR3523600001103046783, otvoren kod Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
je u izradi

 

Website of PETERKA & PARTNERS law firm Ltd.
Trg Nikole Zrinskog 16, Zagreb, tel. contact: +385 994585181 / haramija@peterkapartners.hr
PIN: 61481916494, registered in Commercial Register of Commercial Court in Zagreb under MBS: 081482808,
director: Ondřej Peterka,
shared capital: HRK 350 000,00 / EUR 46 452,98 (fixed conversation rate 7,53450; paid in full),
IBAN: HR3523600001103046783, opened at Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
is under construction