Welcome Note of Ondřej Peterka

In the year 2000, my partners and I launched the PETERKA & PARTNERS law firm in Prague, Czech Republic. Over time we developed an ambitious idea - to create an integrated regional law firm, which at first seemed almost impossible. However, after years of dedication and hard work, we became a strong alternative to the global giants and local law firms active in the CEE region through their networks or best friends.

MORE

Polityka prywatności PETERKA & PARTNERS

Biura PETERKA & PARTNERS oraz PETERKA & PARTNERS SERVICES s.r.o, z siedzibą w Pradze, 110 00, Republika Czeska, Karlovo namesti 671/24, pod numerem 03079929 są współadministratorami danych osobowych (dalej łącznie określane jako „PETERKA & PARTNERS”, „My” i/lub „Nas”).

W trakcie procesu administrowania i przetwarzania danych osobowych („dane osobowe”), stosujemy RODO. W zależności od konkretnego przypadku, do podejmowanych przez nas czynności zastosowanie znajdują również krajowe akty prawne oraz zasady etyki zawodowej związane z prowadzoną przez nas działalnością w krajach, w których siedziby mają nasze biura.

Osobom ujętym w naszej bazie kontaktów przesyłamy zaproszenia na organizowane przez nas wydarzenia, newslettery, alerty prawne jak również inne informacje, które w naszej ocenie mogą okazać się dla nich przydatne. Dane kontaktowe osób umieszczonych w naszej bazie, wykorzystujemy również w innych celach, które zostały określone poniżej.

Poniżej znajdą Państwo krótką informację odnośnie następujących kwestii:

 • jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy;
 • w jakich celach wykorzystywane są dane osobowe i jaka jest podstawa prawna takiego działania;
 • jakie osoby mają dostęp do danych osobowych;
 • jakie prawa i gwarancje przyznaje RODO osobom, których dane dotyczą.

PETERKA & PARTNERS zbiera następujące dane osób, których dane dotyczą:

 • imię i nazwisko;
 • tytuł;
 • stanowisko;
 • numer(y) telefonu;
 • adres(y) e-mail;
 • inne dane, które mogą być niezbędne w danych przypadkach lub potrzebne do świadczenia usług prawnych (adres, data urodzenia, informacje wymagane do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (narodowość, numery dokumentu tożsamości / paszportu, numer karty pobytu, itp.) lub inne dane, które osoba, których dane dotyczą nam udostępnia.

Dane osobowe wykorzystywane są w następujących celach:

 • świadczenie przez nas usług prawnych;
 • spełnienie obowiązków prawnych wynikających z umów oraz innych porozumień i przepisów prawa;
 • zarządzanie i koordynowanie naszej współpracy z klientami, potencjalnymi klientami i partnerami biznesowymi;
 • odpowiadanie na pytania i prośby osób, których dane dotyczą;
 • uzyskiwanie informacji zwrotnych dotyczących naszych ofert oraz innych informacji i komunikatów, w tym dotyczących świadczonych przez nas usług prawnych;
 • przesyłanie alertów prawnych, broszur, publikacji stworzonych przez PETERKA & PARNTERS, zaproszeń na nasze wydarzenia oraz specjalnych ofert w ramach naszych usług; oraz
 • w innych uzasadnionych celach biznesowych, w tym w celu rozwijania naszej działalności, współpracy z naszymi klientami, potencjalnymi klientami, partnerami biznesowymi oraz współpracującymi osobami i podmiotami, przekazywania klientom informacji o naszych usługach, ochrony interesów naszych biur, ochrony interesów naszych klientów, wypełniania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub nałożonych przez odpowiednie organy publiczne, bądź jeżeli jest to uzasadnione przepisami prawa dotyczącymi wykonywania zawodu prawniczego w kraju, w którym działamy.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, odmawia przekazania nam niektórych lub wszystkich danych osobowych, niezbędnych do osiągnięcia określonego celu wymienionego powyżej, możemy nie być w stanie świadczyć danej usługi (np. udzielić porady prawnej) lub spełnić określonych obowiązków ustawowych (np. umożliwić osobie, które dane dotyczą, korzystania z praw przysługujących jej na mocy RODO).

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PETERKA & PARTNERS, w celu prowadzenia naszej działalności gospodarczej, wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podjęcia działań na prośbę osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy i/lub wypełnienia obowiązków prawnych (spełnienia obowiązków wynikających z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, przekazywania informacji do organu nadzoru, itp.). Przetwarzamy szczególne kategorie danych osobowych, gdy przetwarzanie takich danych należy uznać za niezbędne dla ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych (naszych lub naszych klientów). Co do zasady nie przetwarzamy danych związanych z wyrokami skazującymi i naruszeniami prawa; tego typu przetwarzanie może jednak okazać się niezbędne z uwagi na naturę świadczonych przez nas usług. Przetwarzanie takich danych byłoby uzasadnione na podstawie przepisów prawa dotyczących wykonywania zawodu prawniczego w kraju, w którym działamy. Pomimo, że PETERKA & PARTNERS zazwyczaj nie przetwarza danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w niektórych przypadkach przetwarzanie danych może odbywać się również na tej podstawie.

Pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub od innych osób, w tym naszych (obecnych lub byłych) klientów, potencjalnych klientów, partnerów biznesowych, podmiotów i osób z nami współpracujących, pracowników i ich przedstawicieli oraz innych osób działających w ich imieniu. Podczas świadczenia usług prawnych na rzecz naszych klientów i w celu ochrony ich interesów, pozyskujemy dane osobowe również ze źródeł powszechnie dostępnych lub od organów publicznych.

Co do zasady, PETERKA & PARTNERS przechowuje dane nie dłużej niż przez okres 25 lat, gdy taki okres może być uzasadniony, lub krócej, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa (np. biuro PETERKA & PARTNERS w Bułgarii przechowuje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy przez okres 5 lat) lub gdy interes prawny wymaga przechowywania danych przez krótszy okres. W przypadku, gdy istnieje (istnieją) podstawa (podstawy) potencjalnych roszczeń prawnych lub pociągnięcia do odpowiedzialności za naruszenie, okres przechowywania danych ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu. Gdy przetwarzanie oparte jest na zgodzie osoby, której dane dotyczą, dane będą przechowywane tak długo, jak długo istnieje ważna zgoda na przetwarzanie.

Dane osobowe są dostępne dla tych oddziałów PETERKA & PARTNERS, ich zarządców, pracowników i współpracowników, którzy potrzebują tych danych, aby wypełnić ciążące na nich obowiązki prawne, świadczyć swoje usługi i/lub prowadzić działalność gospodarczą. Pojęcie „współpracownik” oznacza podmiot, który na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z PETERKA & PARTNERS, świadczy usługi prawne dla klientów PETERKA & PARTNERS. Pojęcie to również oznacza podmiot, który świadczy usługi na rzecz PETERKA & PARTNERS lub jakiegokolwiek jej oddziału w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych (np. doradcy podatkowi, księgowi, podmioty świadczące usługi IT, usługodawcy oraz wszelkie inne podmioty z grupy PETERKA & PARTNERS).

Na podstawie właściwych przepisów prawa lub stosowanie do żądania organu publicznego, dane osobowe mogą również zostać udostępnione organom publicznym.

Kontaktując się z PETERKA & PARTNERS za pośrednictwem wskazanych adresów e-mail personalprivacy@peterkapartners.com osoby, których dane dotyczą, mogą korzystać z następujących praw przyznanych przez RODO, tj.:

 • żądać dostępu do ich danych osobowych, co oznacza, że osoby, których dane dotyczą mają prawo uzyskać informację odnośnie tego, czy przetwarzamy ich dane osobowe oraz otrzymać kopie podlegających przetwarzaniu danych osobowych. Istnieją jednak pewne wyjątki, co oznacza, że w niektórych przypadkach osoby nie będą mogły uzyskać pełni informacji, które przetwarzamy;
 • żądać sprostowania dotyczących ich danych osobowych, jeżeli osoby, których dane dotyczą uznają, że ich dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w określonych przypadkach, żądać usunięcia dotyczących ich danych osobowych z naszej bazy danych (np. gdy dane osobowe nie są już niezbędne do danych celów, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem itp.). Nie możemy usunąć danych osobowych, co do których istnieje prawny obowiązek ich przechowywania;
 • odwołać (wycofać) zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Nie będzie to miało wpływu na legalność przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem;
 • żądać ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych, co oznacza, że osoby, których dane dotyczą, mogą ograniczyć sposób, w jaki przetwarzamy ich dane osobowe, jeżeli osoba, której dane osobowe dotyczą, ma wątpliwości odnośnie prawidłowości danych osobowych lub sposobu w jakim dane osobowe są przetwarzane. W określonych sytuacjach możemy w dalszym ciągu korzystać z danych, których przetwarzanie zostało ograniczone (np. jeżeli dane osobowe są potrzebne do dochodzenia/obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby, której dane dotyczą);
 • żądać przeniesienia ich danych osobowych do innego administratora, gdy dane osobowe zostały przekazane przez osobę, której dane dotyczą i przechowywane są w formie elektronicznej;
 • wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych, w efekcie, którego zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych w danym celu, chyba że będziemy mieli nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania. Osoby, których dane dotyczą mogą zawsze wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

W przypadku, gdy usuniemy dane osobowe z naszej bazy danych na żądanie osoby, której dane dotyczą, zachowamy jedynie te informacje, które mogą być niezbędne dla ochrony naszych zdefiniowanych powyżej uzasadnionych interesów lub dla organów publicznych.

Jeżeli będziemy zobowiązani do przeniesienia danych osobowych do innego administratora, sprostowania danych lub udzielenia dostępu do danych osobowych, możemy najpierw zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamość osoby, której dane dotyczą.

Zachowujemy poufność, w stosunku do przekazanych nam danych i informacji, w szczególności w zgodzie z przepisami prawa dotyczącymi zawodów prawniczych w państwach, w których znajdują się nasze biura, naszym Kodeksem Etyki oraz umowami (uzgodnieniami wynikającymi z umów). Nie handlujemy danymi ani nie udostępniamy ich w sposób komercyjny żadnym osobom trzecim.

Dane osobowe mogą zostać przesłane do państw trzecich, w których znajdują się biura PETERKA & PARTNERS. W takich przypadkach, przesyłanie danych osobowych podlega odpowiednim zabezpieczeniom (np. standardowe klauzule umowne).

Wdrożyliśmy środki organizacyjne, administracyjne, techniczne i fizyczne, w celu ochrony danych przed ujawnieniem osobom trzecim, w szczególności poprzez zastosowanie zabezpieczonych hasłami kont użytkowników, służących ochronie danych przechowywanych w formie elektronicznej, czy też poprzez deponowanie danych utrwalonych na trwałych nośnikach w zamkniętych szafach, do których dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione, w celu przeciwdziałania nieupoważnionemu dostępowi do tych danych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zdania, że naruszono jej prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w celu ich dochodzenia może złożyć skargę do organu nadzorczego właściwego dla swojego kraju. Listę organów nadzorczych w UE jest dostępna pod następującym linkiem. Osoby, których dane dotyczą, mogą również skorzystać z drogi sądowej i dochodzić swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych poprzez wniesienie powództwa.

Wszelkie pytania dotyczące naszej Polityki prywatności możesz zadać nam kontaktując się z nami na adres e-mail personalprivacy@peterkapartners.com.

As the content of the local web site is subject to prior approval of the Romanian bar,
this page is not available at the moment. We apologize for inconveniences.

Web stranica PETERKA & PARTNERS odvjetničko društvo d.o.o.
Trg Nikole Zrinskog 16, Zagreb, telefon: +385 99 4585181 / haramija@peterkapartners.hr
OIB: 61481916494, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081482808,
direktor: Ondřej Peterka,
temeljni kapital: HRK 350 000,00 / EUR 46 452,98 (fiksni tečaj konverzije 7,53450; uplaćen u cijelosti),
IBAN: HR3523600001103046783, otvoren kod Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
je u izradi

 

Website of PETERKA & PARTNERS law firm Ltd.
Trg Nikole Zrinskog 16, Zagreb, tel. contact: +385 994585181 / haramija@peterkapartners.hr
PIN: 61481916494, registered in Commercial Register of Commercial Court in Zagreb under MBS: 081482808,
director: Ondřej Peterka,
shared capital: HRK 350 000,00 / EUR 46 452,98 (fixed conversation rate 7,53450; paid in full),
IBAN: HR3523600001103046783, opened at Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
is under construction