Welcome Note of Ondřej Peterka

In the year 2000, my partners and I launched the PETERKA & PARTNERS law firm in Prague, Czech Republic. Over time we developed an ambitious idea - to create an integrated regional law firm, which at first seemed almost impossible. However, after years of dedication and hard work, we became a strong alternative to the global giants and local law firms active in the CEE region through their networks or best friends.

MORE

Zásady ochrany osobných údajov PETERKA & PARTNERS

Advokátske kancelárie PETERKA & PARTNERS a spoločnosť PETERKA & PARTNERS SERVICES s.r.o., so sídlom Karlovo náměstí 671/24, 110 00 Praha, Česká republika, IČO 03079929, sú spoločnými prevádzkovateľmi osobných údajov (ďalej spolu ako „PETERKA & PARTNERS“, „my“).

Pri správe a spracúvaní osobných údajov („osobné údaje“) postupujeme podľa GDPR. V niektorých prípadoch postupujeme aj podľa súvisiacej národnej legislatívy, ako aj profesných a etických pravidiel platných pre našu činnosť v jednotlivých krajinách, kde pôsobia naše kancelárie.

Dotknutým osobám, ktorých údaje vedieme v našej databáze, zasielame pozvánky na naše akcie, informačné a právne bulletiny a iné informácie, o ktorých sa domnievame, že by pre ne mohli byť užitočné. Údaje  týchto dotknutých osôb ďalej používame  aj na nižšie uvedené účely.

Nižšie nájdete stručné informácie:

 • o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme;
 • na aký účel sú osobné údaje použité a na akom právnom základe;
 • o osobách, ktoré majú prístup k osobným údajom;
 • práva a záruky, ktoré poskytuje GDPR dotknutým osobám.

PETERKA & PARTNERS zhromažďuje nasledovné údaje dotknutých osôb:

 • meno a priezvisko;
 • titul;
 • pracovná pozícia;
 • telefónne číslo(-a);
 • e-mailovú adresu(-y);
 • iné informácie, ktoré môžu byť v niektorých prípadoch nevyhnutné alebo relevantné pre poskytovanie právnych služieb (napr. adresa, dátum narodenia, informácie potrebné pre dodržanie povinností týkajúcich sa zákazu legalizácie príjmov z trestnej činnosti (štátne občianstvo, číslo občianskeho preukazu a/alebo pasu, číslo pobytového preukazu, atď.) alebo iné informácie, ktoré sa dotknuté osoby rozhodnú s nami zdieľať.

Osobné údaje sa používajú na:

 • poskytovanie našich právnych služieb;
 • plnenie zákonných povinností na základe zmlúv alebo iných dojednaní a právnych predpisov;
 • riadenie a koordináciu nášho vzťahu s klientmi, potenciálnymi klientmi a obchodnými partnermi;
 • odpovedanie na otázky alebo žiadosti dotknutých osôb;
 • vyžadovanie spätnej väzby k našim ponukám a k iným informáciám alebo komunikácii, vrátane právnych služieb, ktoré poskytujeme;
 • zasielanie právnych bulletinov, brožúr, publikácií PETERKA & PARTNERS, pozvánok na naše akcie a špeciálnych ponúk našich služieb a
 • iné legitímne obchodné účely, vrátane rozvoja našich podnikateľských aktivít, vzťahov s našimi klientmi, potenciálnymi klientmi, obchodnými partnermi a spolupracujúcimi osobami a entitami, poskytovania informácii klientom o našich službách, ochrany záujmov našich advokátskych kancelárii, ochrany záujmov našich klientov, plnenia našich povinností uložených príslušnou legislatívou alebo orgánmi verejnej moci, alebo ak je to dôvodné podľa právnych predpisov o výkone advoácie v krajine, v ktorej pôsobíme.

Ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť nám niektoré alebo všetky osobné údaje nevyhnutné pre naplnenie príslušného vyššie uvedeného účelu, môže dôjsť k situácii, že nebudeme schopní príslušnú službu poskytnúť (napr. poskytnúť právnu radu) alebo splniť naše zákonné povinnosti (napr. umožniť dotknutej osobe uplatniť jej práva v zmysle GDPR).

Osobné údaje spracúvame na základe oprávnených záujmov PETERKA & PARTNERS vykonávať našu podnikateľskú činnosť, na plnenie zmlúv, ktorých zmluvnou stranou je dotknutá osoba, na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby a/alebo na zabezpečenie súladu so zákonnými povinnosťami (napr. plnenie povinností v súvislosti so zákazom legalizácie príjmov z trestnej činnosti, poskytovanie informácií dozorným orgánom, atď.). Osobité kategórie osobných údajov spracúvame v prípade, ak spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na založenie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov (našich alebo našich klientov). Zvyčajne nespracúvame osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky; takéto spracúvanie však môže byť nevyhnutné v závislosti od povahy právnych služieb, ktoré poskytujeme. Spracúvanie týchto údajov musí byť dôvodné v súlade s právnymi predpismi o výkone advokácie krajiny, v ktorej poskytujeme služby. Hoci PETERKA & PARTNERS zvyčajne nespracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, tento právny základ spracúvania osobných údajov môže byť v určitých prípadoch tiež využitý.

Osobné údaje získavame priamo od dotknutých osôb alebo od iných osôb, vrátane našich (súčasných alebo bývalých) klientov, potenciálnych klientov, obchodných partnerov, spolupracujúcich subjektov a jednotlivcov, zamestnancov, rovnako ako aj ich zástupcov alebo iných osôb konajúcich v ich mene. Osobné údaje zároveň získavame aj z verejne dostupných zdrojov alebo od orgánov verejnej moci pri poskytovaní právnych služieb našim klientom a ochrane ich záujmov.

PETERKA & PARTNERS uchováva osobné údaje vo všeobecnosti nie dlhšie ako 25 rokov, v prípadoch, v ktorých je táto doba opodstatnená alebo po kratšiu dobu, ak to vyžaduje príslušná legislatíva (napríklad, advokátska kancelária PETERKA & PARTNERS v Bulharsku uchováva osobné údaje v súvislosti s plnením povinností týkajúcich sa zákazu legalizácie príjmov z trestnej činnosti po dobu 5 rokov), alebo ak je kratšiu dobu vyžaduje právny záujem. Táto doba uchovávania osobných údajov, môže byť táto doba náležite predĺžená, ak môže dôjsť k uplatneniu právnych nárokov alebo nárokov zo zodpovednosti. Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, osobné údaje budú uchované pokiaľ bude existovať platný súhlas na spracúvanie osobných údajov.

Osobné údaje sú prístupné tým pobočkám PETERKA & PARTNERS, ich vedeniu, zamestnancom a zmluvným partnerom, ktorí ich potrebujú na plnenie právnych povinností, na poskytovanie ich služieb a/alebo na výkon ich podnikateľskej činnosti. Pojem „zmluvní partneri“ znamená poskytovatelia, ktorí na základe ich obchodnej zmluvy s PETERKA & PARTNERS participujú na poskytovaní právnych služieb klientom PETERKA & PARTNERS. Tento pojem tiež zahŕňa poskytovateľov služieb v prospech PETERKA & PARTNERS alebo ktorejkoľvek jej kancelárie, za účelom plnenia zmluvných alebo zákonných povinností (napr. daňoví poradcovia, účtovníci, poskytovatelia IT služieb, servisné organizácie a všetky ďalšie entity zo skupiny PETERKA & PARTNERS).

Na základe príslušnej legislatívy alebo požiadaviek orgánov verejnej moci, môžu byť osobné údaje sprístupnené aj orgánom verejnej moci.

Dotknuté osoby môžu kontaktovaním PETERKA & PARTNERS na e-mailovú adresu personalprivacy@peterkapartners.com uplatniť svoje nasledovné práva vyplývajúce z GDPR:

 • požiadať o prístup k svojim osobným údajom, čo znamená, že dotknuté osoby sú oprávnené požadovať informácie o tom, či spracúvame ich osobné údaje a dostať kópie súboru osobných údajov. Existujú však určité výnimky, podľa ktorých dotknuté osoby nemusia vždy dostať všetky informácie, ktoré spracúvame;
 • požiadať o opravu svojich osobných údajov, ak ich dotknuté osoby považujú za nesprávne alebo neúplné;
 • požiadať o výmaz svojich osobných údajov z našej databázy za určitých okolností (napr. v prípade, ak osobné údaje už nie sú viac nevyhnutné na určený účel, ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne, atď.). Nemôžeme vymazať osobné údaje, ktoré sme v zmysle právnych predpisov povinní uchovávať;
 • zrušiť (odvolať) súhlas so spracúvaním osobných údajov. Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred odvolaním súhlasu;
 • požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, čo znamená, že dotknuté osoby môžu limitovať spôsob, akým používame ich osobné údaje, ak má dotknutá osoba obavu o správnosti osobných údajov alebo akým spôsobom sú osobné údaje používané. Takto obmedzené osobné údaje však môžeme v určitých prípadoch spracúvať (napr. osobné údaje nevyhnutné na uplatnenie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej dotknutej osoby);
 • požiadať o prenos svojich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak boli osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou a sú vedené elektronicky;
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov, pričom v takom prípade prestaneme používať osobné údaje pre konkrétny účel, pokiaľ nemáme na také spracúvanie prevažujúce legitímne dôvody. Dotknuté osoby sú vždy oprávnené namietať proti spracúvaniu osobných údajov na marketingové účely.

Ak na žiadosť dotknutej osoby vymažeme jej osobné údaje z našej databázy, uchováme len informácie, ktoré sú nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov uvedených vyššie alebo pre orgány verejnej moci.

Ak sme povinní previesť osobné údaje na iného prevádzkovateľa, opraviť údaje alebo poskytnúť prístup k osobným údajom, môžeme predtým požadovať bližšie informácie na overenie totožnosti dotknutej osoby.

O osobných údajoch a poskytnutých informáciách zachovávame mlčanlivosť, najmä v súlade s predpismi upravujúcimi výkon advokácie v krajinách, v ktorých sa nachádzajú naše kancelárie, našim Etickým kódexom a zmluvnými dojednaniami. S osobnými údajmi neobchodujeme, ani ich neposkytujeme žiadnej tretej osobe na komerčné účely.

Osobné údaje môžu byť prenášané do tretích krajín, v ktorých sa nachádzajú kancelárie PETERKA & PARTNERS. V takom prípade prenos podlieha primeraným zárukám (napr. štandardné zmluvné doložky).

Zaviedli sme organizačné, administratívne, technické a fyzické opatrenia na ochranu osobných údajov zabraňujúce sprístupneniu osobných údajov tretím osobám, ako napríklad používanie užívateľských mien a hesiel na ochranu osobných údajov uchovávaných v elektronickej podobe a zabránenie neautorizovaného prístupu k dátovým nosičom ich ukladaním v uzamykateľných skriniach, ku ktorým majú prístup len oprávnené osoby.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej práva v súvislosti s ochranou jej osobných údajov boli porušené, môže podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnej krajiny na ochranu osobných údajov. Zoznam príslušných orgánov v jednotlivých krajinách EÚ je dostupný na tomto odkaze. Dotknuté osoby tiež môžu tiež zvoliť súdnu cestu a uplatniť si svoje práva týkajúce sa ochrany osobných údajov prostredníctvom žaloby.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich Zásad ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom na e-mailovú adresu personalprivacy@peterkapartners.com.

As the content of the local web site is subject to prior approval of the Romanian bar,
this page is not available at the moment. We apologize for inconveniences.

Web stranica PETERKA & PARTNERS odvjetničko društvo d.o.o.
Trg Nikole Zrinskog 16, Zagreb, telefon: +385 99 4585181 / haramija@peterkapartners.hr
OIB: 61481916494, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081482808,
direktor: Ondřej Peterka,
temeljni kapital: HRK 350 000,00 / EUR 46 452,98 (fiksni tečaj konverzije 7,53450; uplaćen u cijelosti),
IBAN: HR3523600001103046783, otvoren kod Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
je u izradi

 

Website of PETERKA & PARTNERS law firm Ltd.
Trg Nikole Zrinskog 16, Zagreb, tel. contact: +385 994585181 / haramija@peterkapartners.hr
PIN: 61481916494, registered in Commercial Register of Commercial Court in Zagreb under MBS: 081482808,
director: Ondřej Peterka,
shared capital: HRK 350 000,00 / EUR 46 452,98 (fixed conversation rate 7,53450; paid in full),
IBAN: HR3523600001103046783, opened at Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
is under construction