Welcome Note of Ondřej Peterka

In the year 2000, my partners and I launched the PETERKA & PARTNERS law firm in Prague, Czech Republic. Over time we developed an ambitious idea - to create an integrated regional law firm, which at first seemed almost impossible. However, after years of dedication and hard work, we became a strong alternative to the global giants and local law firms active in the CEE region through their networks or best friends.

MORE

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM PETERKA & PARTNERS

Od 1. srpna 2023 máte možnost prostřednictvím následujícího odkazu www.nntb.cz/c/ujadmlgc podávat oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů a související změny zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

CO MŮŽE BÝT OZNAMOVÁNO?
Oznamováno může být protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u PETERKA & PARTNERS, o němž se oznamovatel dozvěděl, byť zprostředkovaně, v souvislosti s výkonem své práce nebo jiné obdobné činnosti ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, a které:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
 • porušuje zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů,
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • daně z příjmů právnických osob,
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.


KDO MŮŽE OZNÁMENÍ PODAT?
Oznámení mohou podávat zejména zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, osoby vykonávající pro PETERKA & PARTNERS práci na základě jiného než pracovněprávního vztahu či obchodní partneři a klienti. Oznámení je možné učinit i anonymně.

JAK JE MOŽNÉ OZNÁMENÍ PODÁVAT?
Oznámení je možné podávat písemně prostřednictvím www.nntb.cz/c/ujadmlgc, či ústně níže uvedené příslušné osobě. Pokud si oznámení přejete podat osobně, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout do 14 dnů ode dne, kdy jste o osobní podání požádal/a.

K ČEMU SYSTÉM PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ NESLOUŽÍ?
Vnitřní oznamovací systém neslouží k podávání dotazů na advokátní kancelář, k oznámení porušení či hrozícího porušení jiných než výše uvedených předpisů, či jako prostředek sdělování názorů na osoby zaměstnané nebo spolupracující s PETERKA & PARTNERS.
Mějte prosím rovněž na paměti, že podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše 50.000 Kč.

CO MUSÍ OZNÁMENÍ OBSAHOVAT?
Oznámení musí obsahovat minimálně:
- Identifikaci osoby, které se oznámení týká (nikoli oznamovatele)
- Co nejdetailnější identifikaci protiprávního jednání, kterého se týká

Dále oznámení může obsahovat:
- Kontaktní údaje oznamovatele
- Další podkladové materiály a důkazy


JAK PROBÍHÁ PROCES VYŘÍZENÍ OZNÁMENÍ PO JEHO PODÁNÍ?
Po podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému jsme povinni Vás do 7 dní po jeho přijetí o této skutečnosti informovat. To neplatí, pokud výslovně požádáte, že si o přijetí oznámení informován/a být nepřejete či by tím mohlo dojít k vyzrazení Vaší totožnosti, či není-li v oznámení uvedena Vaše totožnost ani způsob, jakým Vás kontaktovat. Pro posouzení oznámení je následně stanovena lhůta 30 dní, která může být dvakrát prodloužena z důvodu skutkové nebo právní složitosti takového posouzení. O případném prodloužení jsme povinni Vás informovat, přičemž výše uvedené platí obdobně.
Bude-li to příslušná osoba považovat pro vyhodnocení oznámení za potřebné, může Vás, je-li jí Vaše totožnost známa, požádat o doplnění či objasnění informací, uvedených v oznámení. Příslušná osoba Vás však kontaktuje pouze za předpokladu, že tím nedojde k vyzrazení Vaší totožnosti.
O výsledcích vyhodnocení oznámení Vás, za výše uvedených okolností, vyrozumíme bez zbytečného odkladu. Rovněž Vás budeme informovat o případném dalším postupu a o nápravných opatřeních, jakmile budou přijata. Máte rovněž možnost využít externího oznamovacího systému, vedeného Ministerstvem spravedlnosti: https:/oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

KDO JE OSOBOU PŘÍSLUŠNOU K PŘIJÍMÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ OZNÁMENÍ?
Osobou příslušnou pro přijímání a vyhodnocování oznámení je JUDr. Barbora Urbancová Ph.D., telefon +420 225 396 384, adresa pro elektronické oznamování: www.nntb.cz/c/ujadmlgc, adresa pro doručování: Karlovo náměstí 671/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, musí být označeno “neotevírat, whistleblowing”.


As the content of the local web site is subject to prior approval of the Romanian bar,
this page is not available at the moment. We apologize for inconveniences.

Web stranica PETERKA & PARTNERS odvjetničko društvo d.o.o.
Trg Nikole Zrinskog 16, Zagreb, telefon: +385 99 4585181 / haramija@peterkapartners.hr
OIB: 61481916494, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081482808,
direktor: Ondřej Peterka,
temeljni kapital: HRK 350 000,00 / EUR 46 452,98 (fiksni tečaj konverzije 7,53450; uplaćen u cijelosti),
IBAN: HR3523600001103046783, otvoren kod Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
je u izradi

 

Website of PETERKA & PARTNERS law firm Ltd.
Trg Nikole Zrinskog 16, Zagreb, tel. contact: +385 994585181 / haramija@peterkapartners.hr
PIN: 61481916494, registered in Commercial Register of Commercial Court in Zagreb under MBS: 081482808,
director: Ondřej Peterka,
shared capital: HRK 350 000,00 / EUR 46 452,98 (fixed conversation rate 7,53450; paid in full),
IBAN: HR3523600001103046783, opened at Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
is under construction